ĐỨC TIN KHÔNG BỊ KHƯỚC TỪ – Mục sư Dương Quang Thoại – Mác 2:1-14

4
33MỘT ĐỨC TIN KHÔNG BỊ KHƯỚC TỪ
Mác 2:1-5. Người đau bại.
Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Jêsus trở vào thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. 2 Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống; Ngài giảng đạo cho họ nghe. 3 Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. 4 Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. 5 Đức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha.

– Nhà người Do-Thái được cất như sau: Nóc nhà bằng, xà (đòn tay) cách nhau 1m. Dùng phên gỗ mềm trét đất sét, phía ngoài phủ 1 lớp đất sét trộn vôi. Nóc nhà thường bằng đất nên có cỏ xanh mọc.
– Họ không thể chen qua đám đông, nhưng họ là những người tháo vát và liều lĩnh! – Có thể lắm họ đã xin phép nhanh gia chủ và cam kết sẽ sửa chữa mái nhà… (hãy tưởng tượng sự chuẩn bị của họ)
– Khi gặp điều không thể, hãy nghĩ đến cách nào để có thể!
– Sự chữa lành nhờ đức tin người bệnh và cả đức tin của các bạn. Những người bạn nếu không tin, sẽ không giúp.
– Lòng thành của những người bạn! Có lẽ Chúa cũng cảm động về sự nhiệt thành của các bạn của người bại. Chúng ta có sẵn sàng giúp đỡ nhau để được chữa lành?
– Cách chữa bệnh của Chúa: Tha tội!
– Quan niệm của người Do Thái: tội lỗi là nguyên nhân của bệnh tật! Có phần đúng và không đúng!

NHỮNG TẤM LÒNG CỨNG CỎI – Mác 2:6-12.
Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng: 7 Sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng? 8 Đức Chúa Jêsus trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? 9 Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi; hai điều ấy điều nào dễ hơn? 10 Vả, để cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: 11 Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà. 12 Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ; đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời, mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy việc thể nầy.

– Tha tội hay chữa bệnh? “Tội con đã được tha” hay “Vác giường mà đi!” Họ không cho phép Chúa tha tội, nhưng họ phải thừa nhận Ngài đã tha tội! Vì họ tin rằng chỉ khi nào một người bệnh được tha hết tội thì người ấy mới được lành bệnh!
– Những tôn giáo giao cho hàng giáo phẩm quyền giải tội!
– Giá trị của sự tha tội. Tại sao chỉ một mình Chúa Giê-su mới có quyền tha tội? Một người tự cho mình quyền tha tội người khác là đang đối xử thế nào với công lao cứu chuộc của Chúa?

CHÚA GỌI MỘT NGƯỜI MÀ AI CŨNG GHÉT
Mác 2:13-14. Chúa gọi Lê-vi. Sự kiêng ăn.
13 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus lại trở về phía mé biển; cả dân chúng đến cùng Ngài, rồi Ngài dạy dỗ họ. 14 Ngài vừa đi qua thấy Lê-vi, con A-phê, đương ngồi tại sở thâu thuế, thì phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người đứng dậy theo Ngài.

– Những người bảo vệ Do Thái giáo đã chính thức tuyên chiến với Chúa. Ngài không còn được giảng trong nhà hội, thường tập trung dân chúng ở mé biển.
– Ma-thi-ơ (Lê-vi) là một người bị thù ghét thậm tệ. (thâu thuế)
– Chúa cần những người chẳng ai cần đến, Chúa kết bạn với những người bị khinh bỉ, ghét bỏ.
– Ngài gọi khi người vẫn đang làm công việc cũ.
– Ma-thi-ơ là người đã từ bỏ nhiều nhất trong số các môn đồ.

Nguồn: https://baovnexpress.com

Xem thêm bài viết khác: https://baovnexpress.com/suc-khoe

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here